Inici > Espai de mostra

ESPAI DE MOSTRA 2024

El Pati Cultural és una mostra de les principals propostes escèniques i musicals dels equipaments estratègics de les comarques gironines als quals la Diputació de Girona dona suport al llarg de l’any, i té lloc durant el mes de maig, coincidint amb Girona, Temps de Flors. Durant un cap de setmana complet, s’ofereix una programació escènica en la qual tenen cabuda diferents manifestacions artístiques, com la música, el teatre, la dansa o el circ.

Tal com apunta l’Informe anual sobre l’estat de la cultura i de les arts 2022, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CONCA), «la percepció d’excés d’oferta que no troba circuit on es pugui mostrar per falta d’espais d’exhibició hauria de provocar l’impuls de noves maneres d’influir en la difusió dels projectes culturals, per tal que el creador tingui prou oportunitats per mostrar la seva creació i això suposi un revulsiu per millorar les propostes de cara a arribar a públics més ampliats i diversos».

Seguint aquesta indicació, enguany també volem convertir el Pati Cultural en un espai de mostra per donar suport a la producció i a l’exhibició, perquè certament es detecta un volum de creadors amb poques oportunitats d’exhibir-se i d’apropar-se als programadors, i això impedeix el desenvolupament de propostes culturals molt interessants que podrien recórrer el territori però que queden aturades perquè se’n fa poca difusió o perquè es desconeixen.

Condicions de participació

La sol·licitud de participació de les companyies o dels artistes professionals al Pati Cultural – Espai de Mostra implica l’acceptació de les condicions següents:

1. Condicions generals

Poden participar al Pati Cultural – Espai de Mostra les companyies o els artistes professionals que portin a terme la seva activitat a les comarques gironines. No és obligatori que els sol·licitants tinguin la seva residència, seu social o delegació a les comarques gironines, però sí que és obligatori que el seu projecte s’hi desenvolupi.

Per participar al Pati Cultural – Espai de Mostra cal enviar el formulari de sol·licitud de participació i el material addicional en el termini d’inscripció que es detalla en l’apartat 5.

Cada companyia o artista només pot presentar una proposta artística. Només s’accepta la inscripció d’espectacles que s’hagin estrenat els dos darrers anys o que estiguin en la fase de preestrena.

2. Condicions econòmiques

Les companyies o els artistes que participin al Pati Cultural – Espai de Mostra no percebran l’import que correspongui al seu caixet habitual, sinó una quantitat fixa en concepte de despeses generals i de transport.

3. Condicions tècniques

La mostra es duu a terme a l’Auditori Viader de la Casa de Cultura de Girona, les característiques tècniques del qual s’adjunten com a annex: fitxa tècnica Auditori Josep Viader de la Casa de Cultura de Girona.

L’assistència tècnica de cada espectacle (escenari, llum i so) és a càrrec del Pati Cultural – Espai de Mostra, que proporcionarà a totes les companyies o a tots els artistes els recursos que siguin necessaris per al desenvolupament de l’espectacle i que s’hagin consensuat i validat com a definitius en el moment de negociar-ne la programació. Qualsevol canvi o afegit posterior en aquesta fitxa anirà a càrrec de la companyia o de l’artista.

El Pati Cultural – Espai de Mostra no subministra cap tipus de material escenogràfic ni fungible (com ara làmpades, filtres, gelatines, pirotècnia, etc.) ni tampoc instruments musicals ni projectors audiovisuals.

Els tècnics del Pati Cultural – Espai de Mostra són els responsables de la instal·lació dels equips, i donen suport al muntatge. Els tècnics de la companyia o de l’artista són els responsables del muntatge i de portar la funció.

4. Criteris de selecció

Per seleccionar les propostes es tenen en compte els criteris següents:

 • Qualitat i singularitat de la proposta.
 • Facultat de la proposta per acostar nous públics a la cultura.
 • Caràcter emergent de la proposta.
 • Recorregut potencial de la proposta.
 • Que la proposta sorgeixi d’espais de residències de les comarques gironines.
 • Que la temàtica de la proposta tingui en compte els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 relatius a les polítiques de gènere, la cultura inclusiva i la sostenibilitat.

En la selecció es consideren elements prioritaris la representativitat territorial, la varietat en la disciplina de les propostes i la diversitat de públic a qui van dirigides.

5. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de participació, degudament emplenada i signada digitalment per la persona interessada o per la que representi legalment la companyia o l’artista, s’ha de presentar com a «instància genèrica» per mitjà de la Seu electrònica de la Diputació de Girona. Es poden utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona que s’especifiquen a la mateixa Seu electrònica.

La data límit de presentació de les sol·licituds és el 23 de febrer de 2024.

6. Material addicional

La sol·licitud s’ha d’acompanyar del material següent:

 • Dossier artístic, en què s’inclogui la descripció de l’espectacle i el currículum de la companyia o de l’artista.
 • Fitxa artística, en què s’especifiquin les persones que estan involucrades en el projecte artístic i les tasques que hi duen a terme.
 • Fitxa tècnica, en què es detallin les característiques i les necessitats tècniques de l’espectacle.
 • Enllaç a un vídeo (Vimeo, YouTube…).
 • Almenys una fotografia de la companyia o de l’artista (mida mínima: 1920 × 1080; resolució mínima: 300 ppp).

Aquest material addicional s’ha d’agrupar en arxius en PDF de 10 MB com a màxim.

7. Confirmació i compromís

Abans de l’1 de març de 2024, les companyies o els artistes rebran un correu electrònic en què se’ls informarà si la seva proposta artística ha estat seleccionada o no.

Les companyies o els artistes seleccionats hauran de tenir disponibilitat d’actuació durant els dies del Pati Cultural, del 9 al 12 de maig de 2024. Una vegada seleccionades les propostes, es consensuarà el dia i l’hora d’actuació de cadascuna de les companyies o dels artistes.

8. Protecció de dades i drets d’imatge

Les dades personals que les companyies o els artistes sol·licitants comuniquin durant el procediment, actuant en nom propi o en representació d’una persona jurídica, seran tractades per la Diputació de Girona com a responsable del tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades), amb la finalitat de gestionar l’actuació al Pati Cultural – Espai de Mostra, i portar a terme les actuacions que se’n derivin establertes per la Llei. La legitimació del tractament es fonamenta en el compliment d’una missió d’interès públic (article 6.1 e del Reglament) i d’obligacions legals (article 6.1 c). En cas que la tramitació de la sol·licitud impliqui la comunicació de dades d’altres persones a la Diputació de Girona, les persones sol·licitants hauran d’informar les persones afectades d’aquesta comunicació. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament general de protecció de dades (accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, limitació del tractament i oposició), la persona interessada es podrà adreçar en qualsevol moment a la Diputació de Girona. La informació detallada del tractament, incloses les vies d’exercici dels drets de les persones interessades, es pot consultar a la Seu electrònica de la Diputació de Girona.

En el cas que el Pati Cultural – Espai de Mostra capti imatges fotogràfiques o audiovisuals de les actuacions, la companyia o l’artista n’autoritza l’ús, com a material promocional, al Pati Cultural.

9. Contracte i facturació

Aquestes condicions de participació estan subjectes i supeditades a la signatura del contracte que s’ha de subscriure entre la companyia o l’artista participant i el servei de Cooperació Cultural de la Diputació de Girona, així com al lliurament en format electrònic de la factura corresponent.

10. Resolució de dubtes

Per aclarir qualsevol dubte podeu contactar amb el servei de Cooperació Cultural, per mitjà de l’adreça electrònica cultura@ddgi.cat.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de participació, degudament emplenada i signada digitalment per la persona interessada o per la que representi legalment la companyia o l’artista, s’ha de presentar com a «instància genèrica» per mitjà de la Seu electrònica de la Diputació de Girona. Es poden utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona que s’especifiquen a la mateixa Seu electrònica.

La data límit de presentació de les sol·licituds és el 23 de febrer de 2024.

INICIAR SOL·LICITUD